Sở Xây dựng Tuyên Quang tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 26/1/2024, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

 

 

Ngành Xây dựng bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, giá nguyên, nhiên liệu đầu vào, vật liệu xây dựng không ổn định, thị trường bất động sản trầm lắng, vốn đầu tư dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng còn hạn chế,…Trong tình hình trên, quán triệt quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Xây dựng, các đơn vị trực thuộc sở đã tập trung, nỗ lực cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch của Sở đã ban hành, đạt được một số kết quả tích cực.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Hà Quốc Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: trong năm 2023 được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các Sở Ngành liên quan; sự thống nhất của tập thể Ban chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng và triến khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, đề án, dự án; tham gia huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm là việc quán triệt và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực. 

Sở đã bám sát kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, công tác quản lý nhà nước được chú trọng; nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, thẩm định, kiểm tra công trình xây dựng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, hoạt động xây dựng, đơn giá, định mức xây dựng, chất lượng an toàn công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, trật tự xây dựng, cải cách hành chính…

Năm 2023, Sở đã hoàn thành các chỉ tiêu của ngành: Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 25% (đạt 100% với chỉ tiêu được giao); Tỷ lệ hộ dân thành thị được sử dụng nước sạch đạt 98,76% (đạt 100% so với kế hoạch năm). Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 01 Đề án, ban hành 06 Quyết định; Dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành 02 Kế hoạch của UBND tỉnh; Đang triển khai dự thảo 01 văn bản quy phạm pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các ngành ban hành văn bản Hướng dẫn Liên ngành thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã được đầu tư từ giai đoạn trước của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án vốn đầu tư công: 24 dự án, tổng giá trị TMĐT trên 2.625 tỷ đồng; Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn khác: 03 dự án; tổng giá trị tổng mức đầu tư trên 1.073 tỷ đồng (giá trị TMĐT lấy theo chủ trương đầu tư, theo quy định Sở không thẩm định TMĐT đối với dự án sử dụng vốn khác); Tham gia thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (do các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác chủ trì thẩm định): 11 dự án; Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở: 21 dự án; Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Phòng Quản lý xây dựng thẩm định 51 dự án, tổng giá trị TMĐT trên 224 tỷ đồng; Cấp mới, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 78 tổ chức; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 97 cá nhân; Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 01 tổ chức; Tổ chức kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động về xây dựng: 34 đơn vị; Tổ chức khảo sát giá vật liệu xây dựng và công bố theo định kỳ hàng tháng (Đã công bố đến tháng 12/2023); công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định (Đã công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023, đang tổng hợp để công bố cho năm 2024; đã công bố chỉ số giá quý I, II, III, đang tổng hợp để công bố chỉ số giá tháng 10, 11, 12, quý IV năm 2023). Triển khai có hiệu quả thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 12/12/2022. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 13/6/2023 trong đó đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể để triển khai Đề án, các mốc thời gian thực hiện và gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận bản công bố hợp quy, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, sản xuất và lưu thông trên thị trường, ngăn ngừa hàng kém chất lượng đưa vào các công trình xây dựng. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra một số cơ sở khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng để triển khai các dự án đường bộ cao tốc, thường xuyên theo dõi diễn biến của thị trường, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng; kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá hoặc bán cao hơn mức giá đã được công bố để trục lợi. Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, từng bước nâng cao tỷ lệ phủ kín các cấp độ quy hoạch; phối hợp với Sở Nội vụ đã triển khai lớp tập huấn nâng cao công tác lập, thẩm định về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng công chức, cán bộ cấp huyện thành phố theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh. Tập trung ưu tiên thực hiện mục tiêu về phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Bám sát các chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ  tỉnh, Nghị Quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính  trị  về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản để bổ sung, thay thế bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Hoàn thành Bảng giá tính lệ phí trước bạ thay thế Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên quang. Tham gia với Sở Tài chính thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi phải sắp xếp lại theo 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017-NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Năm 2023, đã triển khai thực hiện 04 cuộc thanh tra (01 cuộc thanh tra hành chính, 03 cuộc thanh tra chuyên ngành), trong đó đã ban hành kết luận thanh tra 02 cuộc (thanh tra chuyên ngành 01 cuộc, thanh tra hành chính 01 cuộc); 01 cuộc đang dự thảo kết luận, 01 cuộc đang triển khai thực hiện. Thu hồi số tiền về ngân sách nhà nước: 97.131.000, đồng. Thực hiện 01 cuộc kiểm tra điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động về lĩnh vực tư vấn xây dựng, thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, số đối tượng được kiểm tra: 36 tổ chức. Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, năm 2023 Thanh tra sở đã ban hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 tổ chức (04 vụ việc). Tổng số tiền xử phạt: 167.500.000 đồng, do hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Về nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư các dự án: Các đồ án quy hoạch chung đô thị mới được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư gồm (17 đồ án). Trong đó có 08 đồ án triển khai thực hiện năm 2022, 05 đồ án được giao năm 2023 và 04 đồ án giao năm 2024, đến nay, 13/13 đồ án của năm 2022-2023 đều đã được triển khai theo quy định. Trong năm 2023 Sở được giao làm chủ đầu tư Dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở đã Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đối với các gói thầu thuộc giai đoạn thi công xây lắp theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện cả 03 gói thầu xây lắp đều đã được khởi công, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch, Sở xây dựng tích cực chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường, phấn đấu hoàn thành thi công giai đoạn 1 vào năm 2025 theo đúng kế hoạch; đã thực hiện giải ngân được 100% kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu của ngành: Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt: 26%; Tỷ lệ hộ dân thành thị được sử dụng nước sạch đạt: 98,8%. Khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị Quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành lập quy hoạch chung đô thị mới, lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Tham mưu, đề xuất, xây dựng các chủ trương, chính sách, định hướng, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, kiến trúc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.  Tiếp tục thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng đối với UBND cấp huyện được quy định tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và quy định lộ trình thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án đầu tư đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và tiết kiệm chi phí. Tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công nhằm kịp thời phát hiện những sai sót trong việc lập và thực hiện các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu; sự tuân thủ các quy định của pháp luật và các yêu cầu kỹ thuật về an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình. Triển khai thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Tổ chức lập quy hoạch Mở rộng quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2). Thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công; chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tập trung chỉ đạo tổ chức thi công dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Hoàn thành các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trình đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Tăng cường quản lý Nhà nước về các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và của Bộ Xây dựng.  Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đốivới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của cấp  trên cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.    

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Phạm Quốc Chương đã đánh giá chung về những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong năm 2023, từ đó yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

 

 

  Hội nghị Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

 

CTV: Nguyễn Đức Trung

Tin cùng chuyên mục