1. Quyết định số 107/QĐ-SXD ngày 19/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 07 năm 2024)
2. Quyết định số 98/QĐ-SXD ngày 08/4/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 06 năm 2024)
3. Quyết định số 95/QĐ-SXD ngày 04/4/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 5 năm 2024)
4. Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 26/3/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 4 năm 2024)
5. Quyết định số 60/QĐ-SXD ngày 18/3/2024 của Sở Xây dựng Về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho cá nhân (Đợt 1 năm 2024)
6. Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 06/3/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 03 năm 2024)
7. Quyết định số 35/QĐ-SXD ngày 02/2/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chửng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 2 năm 2024)
8. Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 09/01/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 1 năm 2024)
9. Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 09/01/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân (Đợt 1 năm 2024)
10. Quyết định số 306/QĐ-SXD ngày 29/11/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 14 năm 2023)
11. Quyết định số 253/QĐ-SXD ngày 10/11/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 13 năm 2023)
12. Quyết định số 242/QĐ-SXD ngày 30/10/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 12 năm 2023)
13. Quyết định số 235/QĐ-SXD ngày 24/10/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân (Đợt 3 năm 2023)
14. Quyết định số 215/QĐ-SXD ngày 27/9/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 11 năm 2023)
15. Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 22/8/2023 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 10 năm 2023)