Thông báo số 1036/TB-SXD ngày 10/5/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 4 năm 2024)
Thông báo số 819/TB-SXD ngày 16/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 03 năm 2024)  
Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 23/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố chỉ sổ giá xây dựng quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thông báo số 463/TB-SXD ngày 08/3/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 02 năm 2024)  
Thông báo số 263/TB-SXD ngày 13/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 01 năm 2024)  
Văn bản số 34/SXD-QLXD ngày 05/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc đính chính bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Quyết định số 366/QĐ_SXD ngày 26/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Quyết định số 365/QĐ-SXD ngày 26/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 364/QĐ-SXD ngày 26/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thông báo số 3288/TB_SXD ngày 20/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 12 năm 2023)  
Thông báo số 2884/TB-SXD ngày 21/11/2023 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 10+11 năm 2023)  
Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 24/10/2023 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thông báo số 2399/TB-SXD ngày 03/10/2023 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 9 năm 2023)  
Quyết định số 203/QĐ-SXD ngày 05/9/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý I, quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thông báo số 2062/TB-SXD ngày 29/8/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.