Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chung

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0912998855