Cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số: 09/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.

 Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quy hoạch kiến trúc;

d) Phòng Quản lý xây dựng;

đ) Phòng Phát triển đô thị và Nhà ở;

e) Phòng Giám định xây dựng;

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a) Trung tâm Quy hoạch xây dựng;

b) Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng;

3. Số lượng Phó Giám đốc Sở; cơ cấu cụ thể của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu nhiệm vụ.