Giới thiệu về Ban lãnh đạo

 

Họ và tên: Phạm Quốc Chương

Chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông - Chuyên ngành Kinh tế xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0912037383

 

 

 

 

                                                                      

 

  Họ và tên: Hà Quốc Dũng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

   Trình độ chuyện môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

     Lý luận chính trị: Cao cấp

      Số điện thoại: 0915160160

      Email: hadung054tq@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Trần Việt Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư Xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0388669889

Email:hungvlxd@gmail.com.vn

 

 

Họ và tên: Hà Đức Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị & công trình

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại:  0912803999