1. Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 12/4/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2024 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
2. Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 05/01/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2024 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
3. Quyết định số 03/QĐ-SXD ngày 05/01/2024 cảu Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2024 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
4. Quyết định số 02/QĐ-SXD ngày 05/01/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Qung về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2024 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
5. Quyết định số 345/QĐ-SXD ngày 19/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây dựng
6. Quyết định số 280/QĐ-SXD ngày 23/11/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc
7. Quyết định số 261/QĐ-SXD ngày 17/11/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc
8. Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 09/10/2023 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bô sung năm 2023 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang.
9. Quyết định giao bổ sung kinh phí năm 2023 để thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ và dân cư Nông Tiến
10. Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 22/9/2023 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023
11. Quyết định số 07/QĐ-SXD ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
12. Quyết định số 204/QĐ-SXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ của Sở Xây dựng
13. Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 21/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Xây dựng.
14. Quyết định số 150/QĐ-SXD ngày 21/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
15. Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn.