1Thông báo số 1036/TB-SXD ngày 10/5/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 4 năm 2024)
2Văn bản số 19/QGPCTT ngày 15/4/20204 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai
3Quyết định số 107/QĐ-SXD ngày 19/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 07 năm 2024)
4Thông báo số 819/TB-SXD ngày 16/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 03 năm 2024)  
5Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 23/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố chỉ sổ giá xây dựng quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
6Quyết định số 98/QĐ-SXD ngày 08/4/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 06 năm 2024)
7Quyết định số 95/QĐ-SXD ngày 04/4/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 05 năm 2024)
8Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 26/3/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 4 năm 2024)
9Văn bản số 564/SXD-QLXD ngày 19/3/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v đăng tải thông tin cá nhân hành nghề Kiến trúc trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng
10Quyết định số 60/QĐ-SXD ngày 18/3/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho cá nhân (Đợt 1 năm 2024)
11Thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc quy hoạch chi tiết mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (Giai đoạn 2)
12Thông báo số 463/TB-SXD ngày 08/3/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 02 năm 2024)
13Văn bản số 389/SXD-QLXD ngày 27/02/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v xin ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Tuyên Quang
14Văn bản số 361/SXD-QLXD ngày 23/02/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang V/v lấy ý kiến tham gia góp ý và đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh
15Văn bản số 358/SXD-QLXD ngày 23/02/2024 của Sở Xây dựng Tuyên Quang V/v xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh