1. Báo cáo số 3223/BC-SXD ngày 15/12/2023 của Sở Xây dựng về Tự kiểm tra triển khai, thực hiện Đề án 06.
2. Văn bản số 2136/SXD-VP ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về việc phối hợp triển khai đào tạo ĐA 06 của Chính phủ.
3. Văn bản số 545/SXD-VP ngày 24/03/2023 của Sở Xây dựng về đăng ký mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
4. Báo cáo số 2950/BC-SXD ngày 24/11/2023 của Sở Xây dựng về Kết quả triển khai, thực hiện chuyển đổi số năm 2023.
5. Quyết định số 224/QĐ-SXD ngày 06/10/2023 về Kiện toàn Ban chỉ đạo “Chuyển đổi số “ của Sở Xây dựng.
6. Báo cáo số 1330/BC-SXD ngày 14/6/2023 của Sở Xây dựng về Kết quả 6 tháng đầu năm 2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 09/12/2022 và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh.
7. Báo cáo số 749/BC-SXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về Kết quả thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quý I năm 2023.
8. Kế hoạch 1396/KH-SXD ngày 20/6/2023 của Sở Xây dựng về tổ chức Hội nghị tập huấn về Chuyển đổi số, kỹ năng số Sở Xây dựng năm 2023.
9. Kế hoạch 766/KH-SXD ngày 17/4/2023 của Sở Xây dựng về Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Xây dựng năm 2023.
10. Kế hoạch 765/KH-SXD ngày 17/4/2023 của Sở Xây dựng Phát động đợt thi đua Chuyển đổi số Sở Xây dựng - Năm Dữ liệu số tỉnh Tuyên Quang 2023.
11. Kế hoạch 166/KH-SXD ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng về Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
12. Văn bản số 939/SXD-VP ngày 29/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo số liệu thống kê ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD   
13. Báo cáo số: 1244/BC-SXD ngày 27/8/2019 Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng từ ngày 16/7/2019 đến ngày 15/8/2019.